BurendagBurendag
Diva dichtbijDiva dichtbij
Samen zingenSamen zingen
Jong en oudJong en oud
Samen op padSamen op pad

Stichting RCOAK

Wie zijn wij

Stichting RCOAK (Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor) is een Amsterdams charitatief vermogensfonds gevestigd in hofje 'Liefde is het Fondament', aan de Keizersgracht te Amsterdam. Wij ondersteunen uit de opbrengst van ons vermogen initiatieven en projecten die de kwaliteit van leven van ouderen en kwetsbare groepen bevorderen.

Werkgebied

Landelijk ondersteunt Stichting RCOAK projecten uitsluitend gericht op ouderen, binnen Amsterdam behoren ook dak- en thuislozen, en andere groepen mensen in achterstandsposities tot onze doelgroep.

Criteria

Stichting RCOAK kent een brede oriëntatie op ouderen en ondersteunt projecten gericht op:

 • maatschappelijke participatie van ouderen,
 • sociale zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen,
 • het welzijn, de kwaliteit van leven, van zorgafhankelijke ouderen, meestal ouder dan 75 jaar, al dan niet wonend in een zorg- of verpleeginstelling.

Projecten die direct en concreet ten goede komen aan de doelgroep ouderen, in de startfase verkeren, innovatief van karakter zijn en in beperkte tijd uitvoerbaar zijn, krijgen prioriteit bij de toekenning van donaties. Een belangrijke voorwaarde is dat de aanvrager zelf en/of andere subsidieverstrekkers bijdragen aan de financiering van het project. Een bijdrage wordt per project toegekend en is éénmalig. Bij uitzondering worden meerjarige donaties verstrekt. Exploitatiesubsidies vallen buiten de doelstelling.

Binnen Amsterdam kunnen ook initiatieven in aanmerking komen voor een donatie, die het welzijn en de maatschappelijke participatie van andere kwetsbare groepen dan ouderen bevorderen.

Wijze van aanvragen

Het aanvragen van een donatie kan uitsluitend via onze website www.rcoak.nl.

Eerst dient u via deze site een verzoek in voor een quick scan van uw project. Bij een positieve beoordeling wordt een inlogcode en een wachtwoord verstrekt waarmee de definitieve aanvraag ingediend kan worden. Een complete projectaanvraag bestaat uit:

 • korte situatieschets,
 • korte schets van de probleemstelling en uw motivatie hier iets aan te doen,
 • projectomschrijving,
 • omschrijving van het resultaat,
 • een heldere projectafbakening (wat wel, wat niet),
 • evt. projectfasering en beschrijving van deelprojecten, beheersaspecten zoals tijdsplanning en kostenraming, inclusief
  • projectbegroting,
  • financieel dekkingsplan,
  • recente kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel,
  • recente jaarrekening.

Contact

Via het contactformulier op onze website of via postbus@rcoak.nl kunt u met ons in contact komen. Leent uw vraag of opmerking zich niet voor schriftelijke behandeling, dan kunt u tijdens kantooruren bellen met het bureau van Stichting RCOAK: 020-623 22 88.

Disclaimer
AIM Communication Webdesign: AIM Communication
Webbeheer